Потребител:  Парола:       Помни ме  

   

Анкета


Регистрирахте ли си кучето?Да

Няма да го регистрирам

НеПубликувана от redaktor
гласувания: 59
Предишни анкети

Последни коментари

bullet [новини] Коте зазидано в стена оживя след 13 дни в Русе
Публикувано от irina на 18 май : 17:41
Мили ХОРА, приемете моите най-сърдечни поздрави за [още ...]

bullet [новини] Почина най-старият обитател на приюта в Шумен
Публикувано от Andrew на 21 дек : 10:02
” “What do you think ” He nodded frankly to the ca [още ...]

bullet [новини] Отново промени в Наказателния кодекс?
Публикувано от Andrew на 21 дек : 10:01
ave in a hurry." ~ By the time I got my clothes on [още ...]

bullet [новини] Спрете боя с кучета
Публикувано от Andrew на 21 дек : 10:00
ll went about jarring and labeling all that honey. [още ...]

bullet [новини] Зоообектив: моето котенце ...
Публикувано от Andrew на 21 дек : 10:00
d UT Arlington students react * Spaniolo: College [още ...]

bullet [новини] Моля ви деца, всеки да си знае реда!
Публикувано от Andrew на 21 дек : 09:58
Tilting his head at a skeptical angle " he asks. [още ...]

bullet [новини] Птиче залепнало за асфалт спасиха в Русе
Публикувано от Andrew на 21 дек : 09:57
women. Original Ray Ban Aviator for men also inclu [още ...]

bullet [новини] Вързаха ме да чакам, като куче!
Публикувано от Andrew на 21 дек : 09:57
of designer goods and hard copies of jacked movies [още ...]

bullet [новини] Доберманче пребивано с камъни си търси дом
Публикувано от Andrew на 21 дек : 09:56
in the process good players kept transferring to s [още ...]

bullet [новини] Да имаш дом, какво друго ти трябва?
Публикувано от Andrew на 21 дек : 09:55
e snow. Angus looked upward at me and shook his he [още ...]

Онлайн

Гости: 3
Регистрирани: 0
На тази странница: 1
Регистрирани: 140, най-новият: teodordimov5

ОБЩИНА И РУСЕНСКИ НПО ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОН

Становище, изготвено от Координационния щаб по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Русе /в състава на който влизат представители на общината, управителите на приютите за безстопанствени кучета на територията на Община Русе и представители на НПО за защита на животните/ и подкрепено от кмета инж. Божидар Йотов е изпратено до министър на земеделието и храните Мирослав Найденов. В писмото се предлага да бъдат отстранени някои непълноти в действащото законодателство, касаещи защитата на животните и ограничаване на популацията от безстопанствени животни. Прилагаме пълния текст на писмото:

ДО
Г-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ОТНОСНО:
Предложения за промени в Закона за защита на животните

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ
,

Настоящото писмо има за цел да изложи пред Вас някои от непълнотите в действащото законодателство, касаещи защитата на животните и ограничаване на популацията от безстопанствени животни, както и да предложи на Вашето внимание варианти за тяхното отстраняване.

1. Изразяваме своето несъгласие с текста на Параграф 5 от ПЗР на действащият Закон за защита на животните. Според посочената норма, в тригодишен срок от влизане в сила на закона, общинските съвети и кметовете на общини следва да осигурят настаняването на безстопанствените животни в приюти. Законът е влязъл в сила от 31 януари 2008г, следователно до 31 януари 2011 година всички безстопанствени животни трябва да бъдат настанени в приютите. Изпълнението на тази законова разпоредба в предвидения срок е невъзможно по следните обективни причини.На първо място следва да се отчете факта, че естественото свиване на популацията в следствие на кастрация е невъзможно в рамките на три години. На второ място трябва да се вземе предвид и големия брой на безстопанствените кучета. И на трето, но не последно място – размерът на финансовите средства, необходими за изграждането и поддържането на приюти с капацитет достатъчен да побере безстопанствените животни. В Община Русе действа Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета, приета с Решение 255/17.07.2008г. на Общински съвет – Русе, изграден е и работи Общински приют за безстопанствени животни, като разходите по пълната издръжка на приюта, включително ремонти и подобрения, се осигуряват от бюджета на Община Русе. На територията на общината действа и приют за безстопанствени животни на Сдружение „Германо-Българска помощ за животните”, като разходите по пълната му издръжка се осигуряват изцяло от чужди спонсори и частни лица. Въпреки това е невъзможно до началото на 2011 година всички безстопанствени животни на територията на общината да бъдат настанени в приюти.Причината за това е че към 2008 година на територията на Община Русе е установено, че има приблизително 4904 бездомни кучета. Капацитетът на двата приюта общо, при спазване на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове, е 360 животни. При средна продължителност на живота на едно безстопанствено куче от 8-10 години е невъзможно популацията да намалее до толкова, че всички животни да бъдат настанени в приютите без да бъдат нарушени изискванията за тяхното отглеждане. Не е възможно и изграждането на общински приют с 3500 места особено в условията на финансова криза. Следва да се отбележи и фактът, че след като законът е влязъл в сила на 31 януари 2008 година процедурата по изготвяне и приемане на общинските бюджети е вече започнала и върви към своя край. Програмите за овладяване на популацията на безстопанствените кучета са станали факт в средата на 2008 година при вече приет и действащ бюджет за годината, което води до ограничаване на възможността за предвиждане на оптималния размер средства за тяхното реализиране. Предвиждането на достатъчно средства за реализиране на посочените програми бе възможно едва при изготвянето и приемането на общинските бюджети за 2009 година. Това доведе до допълнително съкращаване на и без това краткия тригодишен срок предвиден в ЗЗЖ.Във връзка с казаното, искаме да напомним, че с оглед финансовото обезпечаване на дейностите по програмите за овладяване на популациите на безстопанствените кучета законът дава възможност Министерски съвет да предвиди средства, с които да обезпечи тяхното изпълнение. Въпреки възможността, която дава параграф 7 от ПЗР на ЗЗЖ, такива средства все още не са отпускани. Не е уточнено точно какви дейности ще се финансират от това перо, а липсват и ясно определени критерии и изисквания за кандидатстване по тази позиция. Наложително е със законова норма да се определят и целеви средства в републиканският бюджет за изграждане на временни приюти и отглеждане на кучетата в тях, както и правилата за разпределение на тези средства. За изграждането на приют за животни с такъв голям капацитет, както и за годишната издръжка на същия са необходими значителни средства. Към настоящият момент на територията на Р България едва ли има община, която да може да отдели толкова средства за реализацията на горепосочените дейности. Поради изложеното по-горе, предлагаме срокът по параграф 5 от ПЗР на ЗЗЖ да бъде удължен с пет години, като се отпусне и допълнителен срок за изтеглянето на животните след приключване на основната част от кастрациите. Така ще се предостави възможност в един разумен срок общините в Република България да се справят с проблема и да изпълнят вменените им задължения.
2. Настоящата правна уредба не дава ефективна система за контрол на домашните кучета, а основен източник на безстопанствени животни е именно безотговорното отношение на собствениците на домашни кучета. Член 36, алинея 1 от ЗЗЖ въвежда правилото, че собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици. Така формулиран текстът има пожелателен характер и практически е неприложим. За да действа реално чл. 36 от ЗЗЖ, следва да се разработят ясни правила за доказване на стерилизацията на животното или за това, че е осигурен дом на неговото потомство. Според чл. 38 от ЗЗЖ и § 3 от същия Националната ветеринарномедицинска служба следва да създаде национална електронна база данни за регистрираните кучета в срок от една година от влизане в сила на закона, т. е. до края 31 януари 2009 година. Към настоящия момент, обаче, такава база данни все още не е създадена. Това пряко влияе върху качеството на контрола по закона и създава условия за увеличаване броя на безстопанствените кучета.

3. Следва да бъде запълнена и законовата празнота касаеща работата на мобилните амбулатории. В ЗЗЖ е дадена легална дефиниция за „мобилна амбулатория”, но никъде в релевантните нормативни актове /ЗВМД, Наредба № 41/ 12.12.2008г/ не се срещат конкретни норми за сферата на дейностите, които могат да се извършват в такива амбулатории, изисквания за тяхното съществуване и обособяване, правила за работата в тях. Това препятства тяхното използване, което ще е особено полезно за ефективната работа с бездомните животни, особено в малките общини.

4. С оглед ефективното прилагане на ЗЗЖ и ЗВМД, следва да се разработят и приемат ясни критерии за определяне на агресивността на животните. Липсата на подобни критерии препятства ефективната работа по кастрационната програма, тъй като капацитетът на приютите се запълва от животни, проявили различни форми и степен на агресия, които не могат да се върнат обратно по места. Следва да се определи компетентен орган и лица, имащи правомощия да се произнасят за агресивността на животните, както и да се разработят единни методи и критерии за нейното установяване.

5. Липсва ясна процедура за отнемане на домашни животни в полза на държавата. С бъдещи законодателни промени следва да се уреди кой, по какъв ред и при какви условия конфискува домашни животни, както и къде ги настанява.
Изложеното становище е изготвено от Координационния щаб по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Русе. В състава на щаба участват представители на общината, управителите на приютите за безстопанствени кучета на територията на Община Русе и представители на НПО за защита на животните.


Надяваме се, настоящото писмо да срещне разбиране от Ваша страна и да бъде взето предвид при подготвяне на проекти за нормативни актове в сферата на защита на животните и при осъществяване на дейността на повереното Ви министерство.


С уважение,
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Информация за дейността на приюта за бездомни животни може да намерите
на www.ruse-bg.eu/priut/.

 сряда 27 януари 2010 - 12:22:33 | redaktor
| изпрати на приятел изглед за печат създай pdf с тази новина

Google +

Намерете ни във Facebook

ДАТА / ЧАСОВНИК

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Няма предстоящи събития

RSS Feeds

Our news can be syndicated by using these rss feeds.
rss1.0
rss2.0
rdf

АБОНАТИ

ПАРТНЬОРИ


zoomania_logo.gif

iwns.jpg

panda.jpg


ban_center.gif

satellite.gif
baner_smith.jpg

dog.bg.jpg

bannerbezdom130x130.gif

Юли 2024

Няма събития за този месец.

ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031Новини 2024

ПонВтСрЧетПетСъбНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 

broiach Google